Problemlösning

Rätt våttöjning ger bättre effektivitet Hela vägen

Med vår metod att mäta pappersbanans våttöjning kan olika massors och papperskemikaliers inverkan bestämmas. 

MoRe Research har utvecklat en metod att mäta våttöjning på pappersbanan. Med metoden kan olika massors och papperskemikaliers inverkan på våttöjning bestämmas, vilket ger möjligheter till en bättre optimering och högre effektivitet på pappersmaskinen. Genom att optimera hela produktionslinjen med hjälp av MoRes våttöjningsmetod kan hastigheten höjas hos såväl snabba och moderna tidningspappersmaskiner som äldre pappersmaskiner med långa fria drag. Massatillverkare som i sitt produktutvecklingsarbete vill säkerställa bästa möjliga våttöjningsegenskaper hos slutkunden har stor nytta av metoden. Det gäller även kemikalietillverkare som vill se hur egna kemikalier påverkar våttöjningen, och därmed produktionseffektiviteten på pappersmaskinen.

För mer information: Lars Sundvall, tel 0660 750 40, mobil 070 526 52 21, E-post


Vi hjälper dig uppnå maximalt värdeutnyttjande

Vad är egentligen värdet på den ved du köper? MoRe Research tar fram svaret.

Maximalt värdeutnyttjande av veden är väsentligt i dagens massaproduktion. Men hur ska veden egentligen värdesättas? På MoRe Research använder vi ett unikt värderingssystem där värderingsmått som densitet, torrhalt och färskhet sätts i relation till utbyte, processbarhet och körbarhet. Våra kundprojekt har visat att produktionskostnaden för olika vedsortiment kan skilja så mycket som 50 procent, trots att inköpspriset varit detsamma. Vad är egentligen värdet på den ved du köper? MoRe Research tar fram svaret.

För mer information: Torbjörn Sjölund, 0660 758 21, 070 658 58 21, E-post


God kontroll av processen nyckeln till lönsamhet

MoRe Research performance index-metod är ett kraftfullt optimeringsverktyg för att peka ut starka och svaga positioner i processlinjen.

MoRe Research performance index-metodik är ett kraftfullt optimeringsverktyg för att peka ut starka och svaga positioner i processlinjen och för att tydliggöra orsak och verkan i optimeringsarbetet. Efter ombyggnad av en kontinuerlig kokare kunde de försämrade massaegenskaperna tydligt härledas till förändringar i inkommande vedmaterial samtidigt som ombyggnaden i sig visade på ett bättre utnyttjande av vedens värdepotential. God kontroll på inkommande råmaterial, optimering av kemin i olika processteg samt minskade negativa mekaniska effekter i tillverkningskedjan är nyckeln till en väloptimerad process. MoRe Research kan bli ditt verktyg i detta arbete.

För mer information, kontakta Lars Sundvall, +46 660 750 40 E-post


Vi demonstrerar massans användbarhet

I vilken produkt passar massan bäst? I vår kostnadseffektiva Product Suitability Test, PST, fastställs massans användbarhet i olika pappersapplikationer.

I vilken produkt passar massan bäst? I vår kostnadseffektiva Product Suitability Test, PST, fastställs massans användbarhet i olika pappersapplikationer, samtidigt som du får värdefull kunskap inför det stundande fabriksförsöket. Vår unika kombination av papperspiloter, analysmetoder och referensmetodik pekar snabbt och effektivt ut möjligheterna i utvecklingsarbetet. Nyligen har vi på en kunds uppdrag med vår PST kunnat visa hur väl nya typer av lövvedsmassa passar för tissueproduktion. Ska du slå dig in på nya marknader? Prata med oss först!

För mer information, kontakta Lars Sundvall: +46 660 750 40 E-post


Stabila analyser av ytstruktur

Med vårt mätinstrument STURE kan snabba och noggranna analyser göras av ytstrukturen hos papper och kartong.

On- och offlineanalysatorer får en allt större betydelse i produktion, inte minst i slutproduktsteget. I samverkan med Iggesund Paperboard har vi utvecklat en effektiv ytstrukturanalysator: STURE. Detta instrument utnyttjar lasertrianguleringsteknik och påverkar därmed inte provet. Mätningarna är snabba, noggranna och stabila över tid och därmed lämpliga att använda i produktionskontroll.

För mer information, kontakta Tommy Nordin: +46 660 750 94 E-post


Effektiv hjälp mot föroreningar och avsättningar

Föroreningar i slutprodukt och avsättningar på processutrustning är dyra produktionsstörningar, men vi kan hitta lösningarna på problemen.

Föroreningar i slutprodukt och avsättningar på processutrustning är kostsamma produktionsstörningar, men vi kan hitta lösningarna på problemen. Genom att kombinera olika analysverktyg, får vi fram information om föroreningens sammansättning och ursprung. Detta i kombination med vår gedigna processerfarenhet och våra väl utbyggda databaser formar ett snabbt och effektivt hjälpmedel för att lösa olika processproblem. Vanliga analystekniker i detta sammanhang är Fourier-Transform Infraröd spektroskopi, gaskromatografi-masspektrometri, ljusmikroskopi och svepelektronmikroskopi,

För mer information, kontakta Robert Selling: +46 660 750 76 E-post