Utrustning - Processteknik

Ved- och vedhantering

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Vid MoRe Research utförs kompletta undersökningar rörande olika typer av fibermaterial med avseende på fiberns ekonomiska värde, processbarhet samt massa- och pappersegenskaper. I vår stupmatade flishugg kan väldefinierad flis produceras. Fabriksflis, uttagen under kontrollerade former, använder vi när en fiberlinje ska simuleras. Flisen genomgår alltid ett omfattande analysprogram där fysikaliska och kemiska egenskaper bestäms.

Se filmen Från stock till sållad flis


Kokning

Under åren har vi tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. Vår avdelning har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både sulfat- och sulfittekniken. Flis- och lutprover från fabrik används för att simulera den befintliga kokaren i laboratoriemiljö under kontrollerade former. Kokarna kan med fördel även användas som reaktorer i bioraffinaderiutredningar. 

Läs mer om vårt pilotkokeri och se filmen.


Mekmassatillverkning

Avdelningen har erfarenhet från att jobba med optimering av mekmassaprocesssen. Pilotförsök kan utföras på 20" enkeldisk-raffinörer.


Blekning

Undersökningar genomförs med mycket varierande betingelser med avseende på massakonsistens, tryck och temperatur med alla kommersiellt använda blekkemikalier. Avdelningen förfogar över olika typer av blekningsutrustning som Quantummixrar, autoklaver och konventionella vattenbad.


Kemikalieåtervinning

MoRe Research har lång erfarenhet av återvinningsfrågor och arbetar tillsammans med fabrikerna för att minimera effekterna av processfrämmande grundämnen, PFG. Natrium/svavel balansen samt minimering av NOx-emission är andra viktiga områden där MoRe Research aktivt deltar i optimeringsarbetet.


Malning

Vid MoRe Research används både PFI-kvarnar och en Escher-Wyss-kvarn. PFI-kvarnen används för standardiserad massaprovning. Escher-Wyss-kvarnen efterliknar fabriksmalningen väl och producerar en tillräckligt stor mängd massa för både fysikalisk testning och pilotförsök på vår experimentpappersmaskin och i vår dynamiska arkformer.


Papperspiloter

Vi har ett antal papperspiloter i olika storlekar. Dessa kompletterar varandra och kan användas för alla typer av pappersframställning. Förutom den klassiska finska arkformern och den modernare Rapid Köthen, som båda ger isotropa ark, har vi: 
- En dynamisk arkform, Formette, där fiberanisotropin kan ställas in och där det också finns möjlighet till att göra flerskiktskartong. Den jobbar i 1200 m/min. 
- En komplett experimentpappersmaskin med slutet bakvattensystem, viraparti, pressparti, torkparti, online-ytlimning samt kalander ger möjlighet att producera papper i ytvikter ifrån 15 upp till 300 g/m2. Maskinen används även för studier inom tissueområdet. Det krävs endast 4-5 kg massa för att göra ett stort antal experiment på maskinen. 
- En snabb papperspilot som går 270 m/min och med ett slutet bakvattensystem och ett viraparti. När bakvattnet är i balans, kan prov tas ut för torkning separat. Maskinen är mycket lämplig för att prova kemikaliesystem. 


Bioraffinaderipiloter

SP Processum, ett medlemsägt företag i Örnsköldsviks- Umeåregionen med syfte att främja bioraffinaderiutveckling, har under år 2012 med hjälp av EU:s regionala fond investerat drygt tio miljoner kronor i elva pilotutrustningar. Åtta av dessa har placerats hos MoRe, som är ett av SP Processums tjugoen medlemsföretag.
De pilotutrustningar som SP Processum placerat hos MoRe är en bioreaktordekantercentrifug, enhet för kontinuerligvätske-vätske separationfilterpresshöghastighetscentrifugkvarnreaktorer för kemisk syntes samt en spinnpilot.

Läs mer om bioraffinaderipiloter


Viskospilot

I spåren av det ökande intresset för att ytterligare förädla råvaran för att få ut ett större värde har intresset för tillverkning av dissolvingcellulosa stigit. I MoRes mikroanläggning för viskostillverkning kan alla steg från dissolvingcellulosa till färdig viskoslösning simuleras.

I merceriseringssteget behandlas cellulosa med natriumhydroxid till en slurry, vilken pressas för att få alkalicellulosa. Vid rivningen sönderdelas den pressade alkalicellulosan för att öka reaktionsytan. Detta ger en jämnare syrefördelning i efterföljande förmognadssteg samt jämnare upptagning av koldisulfid vid sulfidering. I förmognadssteget minskas viskositeten (DP) till lämplig nivå för vidare spinning av tråd. Efter sulfideringssteget sker upplösning och eftermognad, varefter lösningen är färdig att spinnas till viskosfibrer.

I viskospiloten kan enskilda massor, liksom olika cellulosablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan göra screening-försök för att undersöka olika processparametrars inverkan på olika dissolvingcellulosor samt testa olika hur väl en cellulosa fungerar vid givna processinställningar. Det är även möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare.Länk till filmen om viskostillverkning
Kontakt: Lars Sundvall, tel. 0660-750 40 eller E-post